Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/170
Titel: БІЗНЕС-АРХІТЕКТУРА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ:ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА
Autoren: Рудевська, Вікторія Ігорівна
Stichwörter: монографія
Вікторія Рудевська
банківська справа
Erscheinungsdatum: 1-Mär-2021
Herausgeber: «Автограф», верстка, дизайн, 2021
Zusammenfassung: У монографії висвітлюється широке коло питань теоретико-методологічного, аналітичного, прогностичного і прикладного характеру, що дає змогу усвідомити комплекс проблем, пов’язаних із формуванням та функціонуванням бізнес-архітектури банківського сектору економіки країни та її впливом на економічне зростання. Видання призначене для фахівців і науковців у галузі банківництва, фінансів, грошей і кредиту, фахівців з банківської справи, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти.
Beschreibung: УДК [336.71:338.12]
URI: http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/170
ISBN: 978-966-8349-23-2
Enthalten in den Sammlungen:Монографії

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Рудевська_монографія.pdfБІЗНЕС-АРХІТЕКТУРА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ:ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА4.14 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.