Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/169
Titel: Біоінформатика: аналіз генетичних послідовностей
Sonstige Titel: електронний підручник
Autoren: Осташ, Богдан
Stichwörter: Біоінформатика
генетика
математичні моделі
комп'ютерний аналіз
моделі Маркова
підручник
Erscheinungsdatum: 29-Jun-2022
Zusammenfassung: Електронний підручник ознайомлює з практичними знаряддями комп’ютерного аналізу нуклеотидних та амінокислотних послідовностей, а також подає стислий опис математичних та статистичних концепцій, що є теоретичним підґрунтям цих знарядь. Розглянуто сучасні бази біомедичних даних та основні математичні моделі, що застосовують в аналізі генетичних послідовностей. У наступних трьох розділах викладено методи біоінформатики: попарні й множинні вирівнювання, моделі на основі вирівнювань (зокрема, позиційно специфічні вагові матриці й приховані моделі Маркова). Для студентів та науковців природничого та медико-біологічного профілів.
Beschreibung: Рецензенти: Сиволоб А. В., проф., д-р біол. наук, кафедра загальної та медичної генетики ННЦ “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Дмитрук К. В., ст. наук. співроб., д-р біол. наук, заступник директора з наукової роботи Інституту біології клітини НАН України; Волков Р. А., проф., д-р біол. наук, завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
URI: http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/169
ISBN: 978-617-10-0729-1
Enthalten in den Sammlungen:Навчальні матеріали

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
GSA_fin12.pdfБіоінформатика: аналіз генетичних послідовностей. Електронний підручник. Богдан Осташ7.7 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.