Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/119
Titre: Випуск 1.
Autre(s) titre(s): Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології.
Date de publication: 2006
URI/URL: http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/jspui/handle/123456789/119
Collection(s) :Випуск 1 (2006)

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
5-6.pdfВІД РЕДКОЛЕГІЇ. С. 5–6311.64 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
7-19.pdfЯрослав ІСАЄВИЧ. Українське книгознавство: етапи розвитку. С. 7–19561.73 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
20-30.pdfЛюбов ДУБРОВІНА. Кодикологічні, палеографічні та археографічні дослідження рукописних книг в Інституті рукопису Національнoї бібліотеки України імені В. І. Вернадського (кінець 80-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). С. 20–30544.02 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
31-40.pdfВіра ФРИС. Про формати найдавніших кириличних рукописних кодексів на Русі. С. 31–40658.95 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
41-54.pdfОксана КЛИМЕНКО. Перші друковані кириличні букварі та їх вплив на становлення і формування навчальної книги в Україні. С. 41–54776.78 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
55-71.pdfМаргарита КОРЗО. Украинско-белорусские кириллические букварные катехизисы XVII – ХVIII вв. С. 55–71802.25 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
72-88.pdfРоман КИСЕЛЬОВ. Жанровий репертуар україномовних видань Почаївського Успенського монастиря XVIII – першої третини XIX століття. С. 72–88832.54 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
89-113.pdfБогдан ЯКИМОВИЧ. Іван Франко – видавець творів Юрія Осипа Федьковича. С. 89–1131.76 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir
114-119.pdfРената САМОТИЙ. Типологія наукової книги Львівської політехніки: історичний ракурс. С. 114–119415.8 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
120-132.pdfАлдона ВАСИЛЯУСКЄНЄ. Литовська Католицька Наукова Академія: видавнича діяльність (1922 – 1940). С. 120–132580.83 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
133-140.pdfМар’яна ДОЛИНСЬКА. Локалізація Ставропігійської друкарні у Львові. С. 133–140654.18 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
141-167.pdfНаталія ШВЕЦЬ. До історії зібрання інкунабул Львівського національного університету імені Івана Франка. С. 141–167975.07 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
168-173.pdfГалина КОВАЛЬЧУК. Дослідження історії формування колекцій стародруків та їх паспортизація. С. 168–173425.8 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
174-180.pdfОльга КОЛОСОВСЬКА. “…Заступати інтереси української людности”: діяльність Союзу українських наукових робітників книгозбірень і музеїв у Львові. (1930 – 1939). С. 174–180462.79 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
181-195.pdfНаталя КУНАНЕЦЬ. Бібліотека студентського товариства “Основа”: становлення та основні етапи діяльності. С. 181–195769.55 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
196-203.pdfМихайло КРІЛЬ, Ірина СМОГОРЖЕВСЬКА. Історична бібліографія в радянській Україні: організаційний розвиток (1918 – 1940 рр.). С. 196–203424.03 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
204-211.pdfТихін ЛЕЩУК. Функціональна роль латинських термінологічних словників. (Дослідження на основі бібліографічних джерел). С. 204–211447.74 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
212-230.pdfЛуїза ІЛЬНИЦЬКА. Листування Івана Зілинського з Михайлом Возняком (1916 – 1930 рр.) як джерело до вивчення книгознавчих зацікавлень М. Возняка. С. 212–230760.7 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
231-248.pdfВіталій БОНДАРЕНКО. Цифровий архів: переваги, можливості, планування, створення, використання (на прикладі проєкту “Ірмос”). С. 231–2486.05 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir
249-258.pdfІгор ПАВЛЮК. Ці три томи – то ми… або про Книгу Життя Миколи Плав’юка – Президента Української Народної Республіки в екзилі “Україна – життя моє”. С. 249–258491.67 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
259-260.pdfВіра ФРИС. Ярослав Ісаєвич. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. С. 259–260364.14 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
261-263.pdfНаталя ЛЕШКОВИЧ, Михайло КРІЛЬ. Віра Фрис. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х – XVIII ст. С. 261–263372.95 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
264-265.pdfЛеонтій ВОЙТОВИЧ. Коган В. М., Домбровский-Шалагин В. И. Князь Рюрик и его потомки. Историко-генеалогический свод. С. 264–265383.12 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
266-268.pdfОлександр СЕДЛЯР, Богдан ЯКИМОВИЧ. Олександр Добржанський. Національний рух українців Буковини другої половини XIX – початку XХ ст. С. 266–268373.36 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
269-270.pdfМикола СТЕПАНІВ. Петлюровщина / Автор-составитель С. А. Шумов; Пер. с укр. С. Шумова, А. Андреева; Худ. оформление П. Ильина. Бандеровщина / Состав. А. Андреев, С. Шумов; Худ. оформление П. Ильина. С. 269–270347.6 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
271-273.pdfОльга КРОВИЦЬКА. Леся Ставицька. Короткий словник жарґонної лексики української мови. С. 271–273369.88 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
274-275.pdfЛевко ПОЛЮГА. Кобів Ю. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин. С. 274–275362.34 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
276-279.pdfМарія ЧІКАЛО. Життя – не просто існування: Листування Олекси Горбача (1956 – 1996). С. 276–279387.96 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
280-282.pdfГанна ВОЙТІВ, Ольга КРОВИЦЬКА. Ілля Кучеренко. Актуальні проблеми граматики. С. 280–282374.37 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
283-285.pdfСвітлана МАЦЕНКА. Нонна Копистянська: Біобібліографічний покажчик. С. 283–285365.9 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
286-287.pdfОлександр СЕДЛЯР. Галина Сварник. Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві. Каталог-інформатор. С. 286–287363.54 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
288-292.pdfОксана КЛИМЕНКО. Видання Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського 2004 року. С. 288–292391.83 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
293-294.pdfНаталія ОТКО. Книгознавча конференція у Львові. С. 293–294316.36 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir
295-299.pdfЯРОСЛАВОВІ ІСАЄВИЧУ – 70. C. 295–299652.66 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.